Junior College Staff

Sr No

Name

Contact

Mobile Number

1

Shri. Sridhar A.S.

264288

9970441958

2

Smt. Padmaja Shanmukhrao Muthineni

264991

9823386038

3

Mrs Anupama Mandal

 

8390141140

4

Smt. Priya L. Bhoyar

 

9823709805

5

Shri. Sandesh Gaikwad

263175

9028678493

6

Shri. Bhavanam Subba Reddy

____

9860121908

7

Ms. S. Savitha

____

9049247942

8

Vijay kumar

 

7798040596

9

N.Pandia Rani

 

9408958813

10

Mukesh  kumar Arya

 

9049204864

11

Jisha Praveen

 

8903929157

12

Mukund Deodhar

 

7798628068